Adatvédelmi nyilatkozat - Amberwood Design

Amberwood Design
Tartalomhoz ugrás
WEBOLDAL ÁLTALÁNOS
ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI
TÁJÉKOZTATÓ

Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról -
alapján

Hatályos: 2020. szeptember 01. napjától

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

1. Általános Információk
Az Amberwood Design Kft., (1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fsz. 2., adószám:
25290325-2-43, cégjegyzékszám: 01 09 206473, mint Adatkezelő (a továbbiakban:
Adatkezelő) komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét és betartja a vonatkozó
jogszabályokat, így az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679.
számú rendeletét az Általános Adatvédelmi Rendeletet (GDPR), amely 2018. május 25-től
alkalmazandó.

Az Adatkezelő elkötelezett a tulajdonosok, partnerei, üzletfelei, munkavállalói személyes
adatainak védelmében és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége során az adatkezelés
megfeleljen a jelen tájékoztatóban, az adatkezelési szabályzatában és a hatályos
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A következő adatvédelmi tájékoztatóból megismerheti a weboldalunk meglátogatása és
használata során az általunk végzett adatkezeléseket és az Önt megillető jogokat a GDPR
szabályaival összhangban. Az adatkezelésére vonatkozó alapvető elvek és rendelkezések
meghatározása és betartása érdekében, az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében,
hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi
előírásoknak és hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A jelen tájékoztató az Adatkezelő által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes
személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége
Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására. A tájékoztató
módosításai weboldalon és az Adatkezelő székhelyen kerülnek hozzáférhetővé legkésőbb a
módosítást követő 8 munkanapon belül.

A Tájékoztató megismerése és elfogadása
A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat
rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten
elfogadja.

1.1. Vonatkozó jogszabályok
Jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Általános
Adatvédelmi Rendelet (GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.), továbbá a hatályos ágazati jogszabályok rendelkezéseinek
figyelembevételével került kialakításra, így különösen az alábbiakkal:
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
törvény;
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. (Eht.);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdés;
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény;
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény;
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
- az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény;
- az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény;
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”);

1.2. Értelmező fogalmak
1. Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként –
közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen
akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító
jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2. Érintett törvényes képviselője: kiskorú személy esetén a szülő vagy törvényes gyám;
3. Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes
személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor
helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek;
4. Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros
szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat;
5. Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás
lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a
büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható,
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
6. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -
kezeléséhez;
7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
8. Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét
biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek
összessége.
9. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
10. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
12. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;
14. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából;
15. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
17. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).
18. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
19. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
20. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval;
21. Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül
kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.
Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint
törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
22. Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben
elrendelt kötelező adatkezelés;
23. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma;
24. megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell,
hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is;
25. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
26. Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése
elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere;
27. Az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint
az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és
naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes,
törvényes mivoltát;
28. Célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és
kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat
kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok
pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek
legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig
lehessen azonosítani;
29. Adattovábbítás külföldre: személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági
Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli,
harmadik országban adatkezelési tevékenységet folytató adatkezelőhöz;
30. : 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról, amelyet az Alaptörvény VI. cikke alapján az Országgyűlés az
információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, az
ezen jogok érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ellenőrző
hatóságról (NAIH) alkotott. A törvény célja, hogy a természetes személyek
magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága
a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez
fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. 2012. január 1-től hatályos;
31. NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az Infotv. által 2012.
január 1-vel létrehozott, az adatvédelmi biztos intézményét felváltó nemzeti
adatvédelmi hatóság, melynek feladata a két információs jog védelme és a
magyarországi adatkezelések törvényességének felügyelete;
32. anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti
kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását;
33. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
34. Bankszámla: Az ügyfélnek a banknál forintban vagy devizában vezetett számlája,
amelyen tranzakciók bonyolíthatók le, és amelyre a bank látra szóló kamatot fizet.
35. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
36. érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok
kezelése a - következő okok valamelyike alapján érint:
37. felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott
független közhatalmi szerv;
38. Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
39. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: a személyes adatok
védelméhez, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez
való jog érvényesülését ellenőrző, elősegítő államigazgatási szerv;
40. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált,
decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya,
amely meg- határozott ismérvek alapján hozzáférhető;
41. Számviteli törvény: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
42. ügyfél: az Adatkezelővel üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzett
tevékenységére vonatkozóan szerződéses jogviszonyt létesítő természetes személy.

1.3 Az Adatkezelő adatai:
Az Adatkezelő neve Amberwood Design Kft.
Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fsz. 2.
Adószám: 25290325-2-43
Képviselő: Ladó Klaudia ügyvezető
Elérhetőség:
0670-977-9730
amberwooddesign1@gmail.com
Adatvédelmi felelős elérhetősége:
0670-977-9730
amberwooddesign1@gmail.com

1.4. Adatkezelések
Általános adatkezelési irányelvek
Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses
kötelezettségen, jogos érdeken, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Bizonyos
esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük partnereinket. Felhívjuk az Adatkezelő részére
adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az
adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezeléseink alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal.

Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók)
tevékenységünk gyakorlásához elengedhetetlen információk, melyek átvételére, kezelésére és
tárolására az Ön hozzájárulása, jogi- és szerződéses kötelezettségünk teljesítése, illetve a
jogos érdek jogosítja fel az Adatkezelőt.
Fizikai tárolási helye a személyes adatoknak a mindenkori bejelentett székhelyen, illetve az
Amazon szerverein történik.

Adatok biztonsága
Az Adatkezelő az Infotv. rendelkezéseinek figyelembevételével az adatok biztonságát
szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti
biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje ügyfelei
személyes adatait, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való
visszaélést és az adatvesztést. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű
kiszolgálókon történik, emellett az Adatkezelő mint adatkezelő és a megbízásából eljáró
adatfeldolgozók minden szükséges technológiai és szervezési intézkedést megtesznek az
ügyfelek adatainak elvesztése, az adatkezelési célnak nem megfelelő használata, engedély
nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz
történő hozzáférés teljes körűen és megváltoztathatatlanul naplózott.

Az adatok védelme:
• A társaság elektronikai eszközei jelszóval védettek
• A társaság irodája biztonsági zárral ellátott, riasztóval védett.

Esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő minden késedelem
nélkül értesíti az érintett személyt, valamint 72 órán belül jelenti a NAIH felé is, amennyiben
az incidensek valószínűsíthetően kockázattal járhatnak.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye:
A személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban szereplő alapelvek tiszteletben tartásával
adatkezelő munkatársai kezelik azok egy részét kötelező könyvelési, illetve esetleges
jogérvényesítési célokra továbbítja.

1.5. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő és a megbízásából eljáró adatfeldolgozó az adatkezelési és adatfeldolgozói
tevékenységeik során jogszabályokban előírtaknak és a magyar és európai uniós
joggyakorlatnak megfelelően járnak el. Az Adatkezelő csak olyan adatfeldolgozókat vesz
igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak - különösen a szakértelem, a
megbízhatóság és az erőforrások tekintetében - arra vonatkozóan, hogy a jogszabályi
követelmények teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják,
ideértve az adatkezelés biztonságát is. A tulajdonosok és egyéb szerződő partnerek személyes
adatait az Adatkezelő rendelkezése szerint adatfeldolgozóként kezelik.

1.6. Adattovábbítás
Adattovábbítás a hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság,
közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), illetve más
szervek törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkérése esetén Az Adatkezelőnek
kötelessége. A hatóságok kérésének teljesítésével egyidőben az érintettet írásban
tájékoztatjuk, mely adatait és kinek adtuk meg.
Az Adatkezelő működtetésével kapcsolatos tevékenység keretében a kezelt adatok harmadik
személy részére történő kiadására is sor kerülhet. Ezen harmadik fél kizárólag az Adatkezelő
működéséhez feltétlenül szükséges és szerződéses vagy jogszabályi előíráson alapuló
jogviszonnyal igazolt fél lehet, mint például: közmű szolgáltatók, az Adatkezelő könyvelője.

1.7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Minden érintettnek jogában áll, hogy tájékoztatást kérjen az Adatkezelő által kezelt személyes
adatai állományáról, az adatkezelés céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és
székhelyéről. Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult
a hozzájárulást bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Előzetes tájékoztatáshoz való jog
Az érintett magánszemély bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő
tényekről és információkról érthető tájékoztatást kapjon, ez a joga fennáll különösen az
adatkezelés megkezdését megelőzően is.

Hozzáférési jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tömör, közérthető választ
kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelését végzik-e aktuálisan, és ha igen, akkor
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az uniós rendeletben meghatározott kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon. Különösképpen arra vonatkozóan, hogy:
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
- milyen forrásból származnak a személyes adatai;
- az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a
profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre
irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően
adminisztratív költségen alapuló, észszerű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a
Hivatal köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy
személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő
betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
A kérelem beérkezését követően 25 napon belül adja meg az adatkezelő a tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan
késedelem nélkül – helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hibás, hiányos személyes adatok módosítását, kiegészítését.
Amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által
megadott elérhetőségen értesítési.

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan
késedelem nélkül – törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles
arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni
bizonyos esetekben.

Az érintettnek ez a joga különösen a hozzájárulása alapján kezelt személyes adataihoz
kapcsolódóan áll fent, bizonyos más esetekben, így többek között a jogi kötelezettség
teljesítése alapján kezelt adatok esetén pedig kifejezetten korlátozott ez a joga.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha bizonyos
meghatározott feltételek teljesülnek. Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatainak kezelést
(az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és egyéb adatoktól elkülönített
kezelés biztosításával) amennyiben:

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Hivatal arra az időtartamra
korlátozza az adatkezelést, amíg az ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön
jogos indokaival szemben).

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akikkel a személyes adatot közölték. Kivétel: nem várható el ezen
kötelezettség teljesítése, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a
jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.
Ebben az esetben az Adatkezelő, a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ebben az esetben a
személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az
• adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha
• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.

1.8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

1.9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, abban az esetben az adatkezelő – indokolatlan késedelem
nélkül – tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

1.10. Jogorvoslat
Információ, panasz
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek,
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő mindenkori képviselőjéhez fordulhat.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósághoz való fordulás joga)
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki,
amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az
adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
A Hatóság elérhetősége: postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.;
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
telefon: +36 1 391 1400,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Ez a jog akkor is fennáll, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három
hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak az uniós rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.

2. A weboldal meglátogatásával, használatával kapcsolatos adatgyűjtés és kezelés
Azon látogatók esetén, akik csak érdeklődés, információszerzés céljából látogatják meg
weboldalunkat - de nem regisztrálnak vagy nem regisztrált felhasználók, illetve nem küldenek
üzenetet a kapcsolati űrlapon keresztül – a böngészőjük által a szerverünknek küldött
személyes adatok közül csak azokat gyűjtjük amelyek technikailag szükségesek, hogy
honlapunkat a megfelelő formában és minőségben jelenítsük meg, illetve a honlap biztonságát
stabilitását garantálni tudjuk, valamint a látogatók oldalhasználatáról információt
szerezhessünk a jobb kiszolgálás érdekében.

A kezelt adatok elemzését, a fenti célok elérése érdekében a webmesterünknek továbbítjuk
(pl. a weboldal megjelenítése és tartalmának elrendezése).

A Szolgáltató a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem
kapcsolja össze, a Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A látogatásokkal kapcsolatos naplóállományokat (log fájlokat) a látogatástól számított 7 nap
elteltével töröljük.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – adatkezelői jogos érdek, az érdekmérlegelést
lásd e tájékoztató mellékletében.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe a Felhasználó operációs
rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, valamint a Felhasználó számítógépének IP
címe.

2.1. Cookie-k
Weboldalunkon nem használunk cookie-kat.

2.2. A weboldalon található elérhetőségeken keresztül történő kapcsolatfelvétel során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés
A weboldal felhasználói a weboldalon található adatkezelő elérhetőségein keresztül felvehetik
a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Érintettek kategóriái: Az adatkezelővel kapcsolatfelvételt kezdeményező magánszemélyek.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a kapcsolattartás a kapcsolatfelvételt
kezdeményező érintettel, válaszadás a megkeresésre, megkeresésben feltett kérdések
megválaszolása, általános ügyintézés a kapcsolatfelvétellel kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az
adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.
A kezelt adatok köre: (a kapcsolatot felvevő Érintett által megadott személyes adatok, melyek
közül -ha megadásra kerülnek- az alábbiakat tartjuk meg, a többit vagy töröljük vagy
anonimizáljuk)
érintett neve,
érintett e-mail címe,
érintett telefon száma,
érintett levelezési címe
egyéb, az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott, az ügyintézéshez elengedetlenül
szükséges személyes adatok.

Személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Adatkezelő csak
kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait
állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és
szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás
elmaradása esetén az érintettnek nem tud megfelelő választ adni az Adatkezelő.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a
kommunikáció lezárását követően 30 napon belül.

A kezelt személyes adatok forrása: A kezelt adatok forrása az Érintett. Felhívjuk a
kapcsolatfelvételt kezdeményezők figyelmét, hogy harmadik személy személyes adatainak
megadása esetén az adatot szolgáltató kötelessége az Érintett beleegyezésének beszerzése.

Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás): Az adatkezelés során automatizált
döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

2.3. Árajánkat céljából kezelt adatok (űrlap)
Weboldalunkon megtalálható (http://amberwooddesign.hu/index.html#kapcsolat) űrlap
kitöltésével is felveheti velünk a kapcsolatot és árajánlatot kérhet. A kapcsolatfelvétel során
megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem
továbbítjuk.

Az adatkezelés célja: Árajánlat adása, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén az adatkezelés a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintettel kötendő szerződés
előkészítése.

A kezelt adatok köre: Az árajánlat kérése során az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen
megadottakat kezeljük:
kapcsolattartó név (kötelező),
email cím (kötelező),
az árajánlatkérés megfogalmazása során megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban jogszerűen igény
érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából a megadott személyes adatait legfeljebb a
szerződés megszünését követő 5 évig megőrizhetjük.

A kezelt személyes adatok forrása: A kezelt adatok forrása az Érintett. Felhívjuk a
kapcsolatfelvételt kezdeményezők figyelmét, hogy harmadik személy személyes adatainak
megadása esetén az adatot szolgáltató kötelessége az Érintett beleegyezésének beszerzése.

2.4. Hírlevél, DM tevékenység
Az Adatkezelő elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket
küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Hozzájáruló nyilatkozatot az Adatkezelő részére az https://...../....... oldalon található
hírlevélre felíratkozás regisztrációs űrlap kitöltése során lehet megadni.

Az adatkezelés célja: Adatbázis készítése hírlevél küldése érdekében. Gazdasági reklámot is
tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális
információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes
hozzájárulása.

Hozzájárulás visszavonása: Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön
adatait a DM adatkezelésből. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton tudja kezdeményezni.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, feliratkozás dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig (a hírlevél küldéséhez adott
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét)
A nem megerősített feliratkozási kérelmek esetén a regisztrációtól/feliratkozástól számított 3
hét.

Adatfeldolgozó: az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk az Amazon Web Services
részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további
adatfeldolgozókat vehet igénybe.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: az Adatkezelő tagjai és
kijelölt munkatársai.

2.5. Szerződésekre vonatkozó adatkezelések
Az Adatkezelő szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,
szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele partnerként, ügyfélként, megbízottként,
vevőként, szállítóként, munkavállalóként szerződött természetes személy adatait.

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait kizárólag meghatározott célból (célhoz
kötöttség), e szerződés teljesítése, valamint jog gyakorlása érdekében kezel.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint szerződés teljesítése jogcímén
alapuló jogos érdek, GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalap: az adatkezelés olyan
szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az Adatkezelő szerződése teljesítése során jogosult arra, hogy a szerződésből eredő
kötelezettségeit és követeléseit átruházza harmadik személyre. Az adattovábbítások jogalapját
az érintett hozzájárulása, illetve a vonatkozó jogszabályok (Ptk., Számviteli tv.) képezik.

Az adattovábbítások jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve a vonatkozó jogszabályok
(Ptk., Számviteli tv.)

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, személyügyi, pénzügyi, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói,
és adatfeldolgozói.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi c. törvény 169. §
(2) bekezdése
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szerződés nem jön létre, vagy
nem tartható fenn

2.6. Közösségi oldalak
Weboldalunk úgynevezett "közösségi gombokat" is használ, amelyek lehetővé teszik
látogatóink számára, hogy megnézzenek, megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy
adott oldalt. Ezek a hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek
adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az Interneten, ezen belül a jelen Weboldalon milyen
böngészési tevékenységet folytat. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy ezek a
weboldalak hogyan használják fel az Önnel kapcsolatos információkat, illetve, ha szeretné
letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvassa el az érintett oldalak
felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait.

2.6.1. Adatok kezelése a Facebook Oldalakon
A Facebook Oldalaink használatakor (https://www.facebook.com/......... ) a felhasználó
személyes adatokat adhat meg részünkre, amelyet az alábbiak szerint kezelünk.

Kezelt adatok: a facebook oldal felületén a Facebook üzemeltetője által mindenkor lehetővé
tett adat felhasználó általi megosztása, így ideértve a facebook profil nevet és a hozzá
kapcsolódó fényképet, a facebook felhasználó reakcióját (pl. like vagy egyéb tetszés
kinyilvánítása), kommentjét, üzenetét, megosztását, posztját, valamint a felhasználónak a
Facebook Oldalak like-olására vonatkozó adat.

Adatkezelés célja: a Facebook Oldalak üzemeltetése, és az azon történő tetszés és vélemény
kinyilvánításának, információ megosztásának, valamint a kapcsolatfelvétel lehetővé tétele.
Időtartama: a Facebook Oldalak fennállásáig vagy az érintett általi törlésig.
A Facebook cookie-k és más adattárolási technológiák leírásáról bővebben itt olvashat:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

2.6.2. Youtube
Az Adatkezelő marketing célból videófelvételeket készít, melyeket a saját YouTube
csatornáján (https://www.youtube.com/channel/................ ), vagy online felületein közzétesz.

A YouTube (LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) oldalon megjelentetett
tartalmak tekintetében a YouTube önálló adatkezelőnek minősül. Amikor valamelyik,
YouTube pluginnel rendelkező online szolgáltatásunkat használja, akkor az rákapcsolódik a
YouTube szerverekre, és az igénybe vett online szolgáltatással kapcsolatos információk
továbbításra kerülnek a YouTube szerverekhez. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube
fiókjába, akkor ezzel a YouTube számára lehetővé teszi, hogy a böngészési tevékenységét
közvetlenül összekapcsolja a felhasználói profiljával. Ez a YouTube fiókból való
kijelentkezéssel akadályozható meg.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő tevékenységének, programjainak népszerűsítése, reklám.

A YouTube adatfelhasználásával kapcsolatos további információkat lásd a YouTube
adatvédelmi irányelveinél: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatfeldolgozó: az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk az Amazon Web Services
részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további
adatfeldolgozókat vehet igénybe.

2.7. Számlázás
Az ÁFA törvényben foglalt kötelezettségünknek eleget téve állítjuk ki ÁFÁ-s számlát
partnereink részére.

Az adatkezelés célja: számla kibocsátása az adóalany részére az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII.169.§-ában meghatározott adattartalommal.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi
kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. Törvény 159.§ és 169.§ határoz meg.

A kezelt adatok köre: név, cím, összeg, vásárolt termék.

A kezelt személyes adatok forrása: A kezelt adatok forrása az Érintett magánszemélyek és
magánvállalkozók, illetve azon cégek, ahol a magánszemély neve megjelenik a cég nevében.
Felhívjuk a számlát kérők figyelmét, hogy harmadik személy személyes adatainak megadása
esetén az adatot szolgáltató kötelessége az Érintett beleegyezésének beszerzése.
Adatkezelési idő: 8 év a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján.

2.8. Kötelező adatszolgáltatás a NAV felé
Az ÁFA törvény alapján az Adatkezelőt adatszolgáltatási kötelezettség terheli a NAV
irányában.

Adatkezelés célja: A jogi kötelezettség teljesítése érdekében a törvény által előírt adatok
továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi
kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. szóló 257/G. -a és 10. sz. mellékletének 1., 4., és 6. pontja határoz meg.
A kezelt adatok köre: az ÁFA törvény 10. sz. mellékletének 1., 4., és 6. pontja szerinti adatok
Adatkezelési idő: mivel adattovábbításról van szó, az adattovábbítás ideje.

2.9. Szavatosság
Érintett jogos érdeke, hogy a vásárolt szolgáltatás a használat teljes ideje alatt megfelelően
működjön, szükség esetén pedig érvényesíthesse szavatossági, jótállási igényét (kijavítás,
pénzvisszafizetés).

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (GDPR 6. cikk (1)
bek. c) pont)

Az adatkezelés célja: Az érintett által vásárolt szolgáltatásra vonatkozó szavatosság, jótállás
teljesítése.

Kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, email címe, a vásárlás adatai (a
szolgáltatás megnevezése, jellemzői, ára, vásárlás napja, helye, ideje) a vásárolt termékkel
kapcsolatos kifogás

Az adatkezelés időtartama: A kifogásról készített jegyzőkönyv felvételétől számított 5 évig

Adatfeldolgozó: személyes adat nem kerül átadásra, így nem történik adatfeldolgozás

Adattovábbítás: nem történik.

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

2.10. Külső webes szolgáltatások
Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle
tartalmakat. Erre például különböző képek és videók megjelenítéséhez van szükség. A
közösségi gombokhoz hasonlóan ez esetben sincs nincs befolyásunk arra, hogy ezek a
weboldalak, illetve külső domének milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként
használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

2.11. Panaszkezelés
A kapcsolattartást szolgáló elérhetőségeinkre érkezhetnek fogyasztóvédelmi törvény hatálya
alá nem tartozó panaszok, észrevételek, megkeresések is, melyek személyes adatot
tartalmaznak. Ezek a megkeresések jellegre nézve eltérőek lehetnek, jellemzően olyan
észrevételek, javaslatok, amelyek nem kapcsolódnak konkrét ügyhöz.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel, a fogyasztói igények elintézése, a
vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes
hozzájárulása, az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése.
A kezelt adatok köre: az érintett által megadott személyes adatok - ez általában név és
kapcsolattartási adat.

Az adatkezelés időtartama: amennyiben írásban, vagy e-mailen lép kapcsolatba velünk, a
megkeresést, valamint a választ a válaszadástól számított 5. év végéig őrizzük meg.

Amennyiben a szóbeli kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül, az Adatkezelő a
panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a válasz másolatával együtt a válaszadástól számított
5. év végéig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdés alapján.
Címzettek: az Adatkezelő ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkatársai, a a szoftver
fejlesztője.

Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk az Amazon Web Services részére, amely
az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet
igénybe.

2.12. Egyéb adatkezelések
Partnereinkkel való kapcsolattartás és együttműködés során előfordulhatnak olyan
adatkezelések melyek a jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szerepelnek. Ezen
adatkezelésekről az Érintettek tájékoztatását az adatok felvétele előtt, de legkésőbb 30 nappal
az adatkezelés megkezdése után bizonyítható módon megtesszük.

3. Záró rendelkezések
A jelen adatkezelési tájékoztató és az Adatkezelő adatkezelési szabályzata teljes
terjedelmében megismerhető a mindenkori adatvédelmi felelősnél, illetve az Adatkezelő
székhelyén.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A dm a
hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására,
amelyről az érintetteket jogszabályban előírt módon tájékoztatjuk. Az adatkezeléssel
kapcsolatos információk közzététele a https://........................./ weboldalon történik.
***datum***

Copyright © 2020 amberwood Design
Design: busaidesign
Vissza a tartalomhoz